1280 hiện @ trên màn hình, máy không nghe gọi được chạy pm cũng không hết, ae thay v3000=done